Gegevensbescherming

Registratie voor een evenement

Via deze website kunt u registreren voor deelname aan een evenement. Uw persoonlijke gegevens worden dan verzameld en verder verwerkt voor de hierna uiteengezette doeleinden. De daartoe vereiste verwerkingsverrichtingen en het evenement zelf vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisator die optreedt als gegevensbeheerder.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we, voor welk doel en via welke technische weg?

De verzamelde en verder verwerkte persoonlijke gegevens zijn:

  • gegevens noodzakelijk voor de organisatie en het goede verloop van het evenement, zoals geslacht (nodig voor de juiste aanspreektitel), naam, voornaam, geboortedatum, postadres en mailadres, telefoonnummer, nummerplaat van de deelnemende wagen(s).
  • foto's/afbeeldingen/videobeelden die in de context van het evenement gepubliceerd zouden kunnen worden;
  • geluidsopnamen van interventies van geregistreerde personen die zich tijdens de deelname aan het evenement voordoen.

2. Doelen

De verwerking van persoonlijke gegevens in de context van het evenement gebeurt met het oog op de leiding/organisatie van het evenement, met inbegrip van het beheer van lijsten voor contacten, uitnodigingen, deelnemers, acties na het evenement, publicatie van foto's/afbeeldingen/videobeelden, presentaties, publicatie op het internet.

Deelnemers die verkiezen dat er geen beeldmateriaal van hen wordt gemaakt of gepubliceerd op om het even welke drager, hebben de gelegenheid daartegen schriftelijk en uitdrukkelijk bezwaar te uiten.

De verwerkingsverrichtingen op persoonlijke gegevens gekoppeld aan de organisatie en de leiding van dit evenement zijn noodzakelijk voor het bestuur en de organisatie van evenementen, zoals toegestaan door Verordening (EU) 2016/796.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens, wie krijgt ze te zien? 

Sommige van uw persoonlijke gegevens (deelnemerslijsten met namen, voornamen, foto's en videobeelden) kunnen op het internet geplaatst worden maar zullen enkel toegankelijk zijn voor andere geregistreerde deelnemers aan een zelfde evenement.

Als u niet instemt met openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven, moet u dit expliciet aangeven en/of de databeheerder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen via de contactgegevens voor het desbetreffende evenement.

4. Hoe beschermen en beveiligen we uw gegevens? 

De verzamelde, persoonlijke gegevens en alle informatie met betrekking tot een evenement worden bewaard op de servers van SITEGROUND, die zich houden aan eigen beveiligingsbeslissingen en voorzieningen zoals voorzien voor dergelijke servers en diensten.

5. Hoe kunt u uw gegevens controleren, wijzigen of verwijderen?

Indien u wil nagaan welke persoonlijke gegevens over u bewaard worden door de verantwoordelijke beheerder, u ze willen laten wijzigen, corrigeren of verwijderen, dan moet u met de beheerder contact opnemen via de contactgegevens van het desbetreffende evenement om uw expliciet verzoek kenbaar te maken.  We vestigen uw aandacht in het bijzonder op de gevolgen van een verzoek om verwijdering, waarna er immers totaal geen mogelijkheid meer is om u te contacteren.

Als u niet instemt met dergelijke verwerking van uw gegevens, dan dient u met de beheerder contact op te nemen via de contactgegevens van het evenement teneinde uw bezwaar hiertegen duidelijk kenbaar te maken. 

6. Hoe lang houden we uw gegevens bij? 

Uw persoonlijke gegevens zullen deel uitmaken van een lijst met contactdetails met als enige doelstelling u op de hoogte te houden van verdere evenementen. 

Foto's en videobeelden worden bewaard zolang de organisator actief blijft.

7. Contactgegevens

Voor vragen over de organisatie van een evenement, de gegevens die in de context van een evenement worden verwerkt, of betreffende uw rechten, neem dan contact op met de organisator van het desbetreffende evenement.  Deze contactgevens vindt u terug op de pagina van het desbetreffende evenement.

8. Verweermiddelen

Opmerkingen kunt u richten aan de organisator van het evenement. Klachten kunt u richten aan de Gegevensbescherminsautoriteit (GBA).

.