Afstand van verhaal

Betreft:

Clarcy Consulting (hierna “de Organisator” genoemd) en het evenement waarvoor u bent ingeschreven (hierna “het Evenement” genoemd).

De verschillende partijen die direct of indirect betrokken en/of verbonden zijn bij de organisatie van het Evenement (hierna “de Organisatoren in de ruime zin” genoemd) zijn bij wijze van voorbeeld en zonder beperking:

  • de BV Clarcy Consulting, haar bestuurders, vennoten, consultants, vertegenwoordigers, hostessen of vrijwilligers,
  • elk bedrijf, sponsor of organisatie verbonden aan het evenement;

Het Evenement omvat, ... , een toeristisch parcours waar deelnemers naar eigen kunnen kunnen vertrekken en aankomen en indien nodig steeds kunnen afwijken van het voorgestelde reisschema, bijvoorbeeld wegens werken, files, weersomstandigheden, omleidingen of andere storingen of als ze dat willen. Dit parcours is op geen enkele manier een race of een snelheidswedstrijd.

Door hun deelname aan het Evenement aanvaarden ondergetekenden op onherroepelijke wijze de volgende voorwaarden, erkennen en maken zich desgevallend sterk, verbinden zich ertoe en verklaren, in eigen naam en in naam van elk van hun gezinsleden en hun erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief:

  • op uitsluitend eigen risico deel te nemen,
  • af te zien van elke vorm van claim en/of recht tot schadeloosstelling ten aanzien van de Organisatoren in de ruime zin ter compensatie van mogelijk geleden immateriële en materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze al dan niet het gevolg van zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid.
  • de Organisatoren in de ruime zin te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of mogelijke schade aan eigendommen - voertuigen en andere eigendommen - die tijdens het evenement kunnen ontstaan,
  • de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren op elk moment tijdens dit evenement te volgen; deze hebben het recht en de mogelijkheid om de deelnemer uit te sluiten van het verdere verloop van het evenement, zonder opgave van motivatie en zonder terugbetaling van deelnameprijs,
  • het respecteren van de wet, van alle verkeerswetgeving en –reglementen, en een gepast rijgedrag te hanteren,
  • het respecteren van alle veiligheidsvoorschriften zowel aan het stuur als op de plaats waar ze zich tijdens het evenement bevinden.
  • ten allen tijde uitsluitend verantwoordelijk te blijven voor alle personen waarvoor hij instaat of meebrengt, of maakt zich hiervoor desgevallend sterk.

Ondergetekenden vrijwaren ten allen tijde en op eerste verzoek de Organisatoren in de ruime zin voor elke schade in hoofdsom en/of incidenteel, waarvoor zij aansprakelijk zouden zijn en/of waartoe zij zouden veroordeeld worden.

Ondergetekenden verklaren de inhoud van dit document te hebben begrepen.

Onderworpen aan het Belgische recht.

Voor waar en echt verklaard

Opgemaakt te ... op ...